Tempo 100 i Danmark.... Fortsat

30.03.2016 12:35

Tempo 100 i Danmark 1 - 100
https://forum.dcu.dk/forum/campingidanmark/tempo100idanmark..../

§ 3
Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L84/20151_L84_som_fremsa...

Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt)
Forslag
til
Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer
(Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber)

Transport- og Bygningsministeriet foreslår på den baggrund,
at der indføres en ordning, som gør det muligt, at på-
hængskøretøjer med et samlet tilladt akseltryk på ikke over
3.500 kg kan synes og godkendes til at blive trukket med op
til 100 km/t. på motorvej og op til 80 km/t. på andre veje
end motorveje, hvis vogntoget opfylder en række tekniske
betingelser om indretning, udstyr, sikkerhed mv.
Ordningen indebærer en ændring af færdselslovens § 43,
stk. 3 og 4, om hastighedsgrænserne for biler med en tilladt
totalvægt på ikke over 3.500 kg tilkoblet påhængskøretøj.
Som konsekvens af den foreslåede ordning foreslås desuden
lov om godkendelse og syn af køretøjer ændret, således
at der i § 2, stk. 1, indføres et nyt nr. 5, der gør det muligt
at kræve periodesyn af de køretøjer, der omfattes af ordningen.
Såfremt det senere af andre årsager, herunder grundet
EU-retlige krav på området, måtte vise sig nødvendigt at
udstrække kravet om periodisk syn til flere påhængskøretø-
jer, end dem der omfattes af Tempo 100-ordningen, vil bestemmelsen
på tilsvarende måde kunne finde anvendelse.
Der foreslås samtidig indsat en ny bestemmelse i færdselslovens
§ 43 (som stk. 11), hvorefter transport- og bygningsministeren
(Trafik- og Byggestyrelsen) kan fastsætte regler
om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at de omfattede
vogntog må køre med op til 100 km/t. på motorvej
og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje.
3.1.3. De nærmere betingelser for Tempo 100-godkendelse
Det forudsættes, at de nærmere tekniske betingelser for
den foreslåede ordning skal svare til de betingelser for Tempo
100-godkendelse, som gælder efter den tyske ordning
med henblik på at muliggøre, at danske og udenlandsk indregistrerede
påhængskøretøjer vil kunne køre Tempo 100-
kørsel i henholdsvis Danmark og Tyskland på de samme betingelser.
Betingelserne, som det trækkende køretøj skal opfylde for
at kunne bruges til Tempo 100-kørsel, vil i overensstemmelse
med de tyske forskrifter være følgende:
– bilens registrerede tilladte totalvægt må ikke overstige
3.500 kg,
– bilen skal være udstyret med blokeringsfri bremser
(ABS) og
– bilens registrerede køreklare vægt skal mindst svare til
den køreklare vægt for det trækkende køretøj, som er angivet
på Tempo 100-godkendelsesattesten for det pågældende
påhængskøretøj.
Trafik- og Byggestyrelsen fastsætter i øvrigt nærmere bestemmelser
om angivelsen af det trækkende køretøjs køreklare
vægt på Tempo 100-godkendelsesattesten.
Det forventes, at påhængskøretøjet vil skulle opfylde følgende
tekniske krav:
– køretøjet skal være udstyret med en stiv trækstang,
– køretøjsfabrikanten skal have fundet køretøjet egnet til
kørsel med mindst 100 km/t.,
– det registrerede samlede tilladte akseltryk må ikke overstige
3.500 kg,
– dækkenes alder skal til enhver tid være yngre end 6 år,
– dækkenes hastighedsmærkning skal mindst svare til 120
km/t.,
– køretøjet skal være godkendt og registreret til Tempo
100-kørsel, og
– køretøjet skal på dets bagside være forsynet med et synligt,
dansk Tempo 100-mærke eller anerkendt udenlandsk
mærke.
Herudover vil der blive fastsat bestemmelser, der regulerer
de krav, der stilles til koblingstrykket på bilen i forbindelse
med sammenkoblingen af påhængskøretøjet og den
trækkende bil.

Du skal være logget ind, før du kan kommentere

Antal anmeldelser: 71

30.03.2016 13:56

tempo 100 ?

I December var forslaget til 1' behandling: altså det pågældende indslag er lovforslaget som det på daværende tidspunkt forelå
2' behandling som blev vist i fjernsynet Folketingskanalen en gang i februar havde kke mange kommentarer med undtagelse af enhedslisten.
3' behandling skulle såvidt mig bekendt finde sted i April ( den 12 ?) men der er vistnok nu visse knaster

Ret mig hvis der er noget jeg har misforstået

30.03.2016 14:23

Tempo 100 i Danmark

Jeg går da ud fra, når det står i FOLKETINGSTIDENDE, at

§ 3
Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

at det er SANDHEDEN!

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L84/20151_L84_som_fremsa...

30.03.2016 15:14

tempo 100 ?

Lotte:
En ikke ubetydelighed! Der tales om forslag

Citat: Til § 3
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Altså et forslag hvilket jo er op til en hvert medlem af folketinget at stille, men det skal altså også vedtages af et flertal

30.03.2016 16:34

Tempo 100 i Danmark: Sat på dagsorden til 3. behandling 12-04-2016

Mon ikke Dronning Margrethe II kan nå at signere lovforslag L84 i løbet af godt 2½ måned?

L 84 Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer.
(Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber).

Af Transport- og bygningsminister
Hans Christian Schmidt (V)

Samling: 2015-16
Status: 2. beh. afbrudt/udsat
Tidsplan
Fremsat 10-12-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 15-01-2016
Frist for spørgsmål 29-01-2016
Frist for svar 05-02-2016
Frist for politiske bemærkninger 09-02-2016
Frist for ændringsforslag 09-02-2016
Politisk drøftelse 11-02-2016
Betænkning afgivet 25-02-2016
Ændringsforslag til 2. behandling 14-03-2016
2. behandling afbrudt/udsat 17-03-2016
Sat på dagsorden til 2. behandling 05-04-2016
Sat på dagsorden til 3. behandling 12-04-2016

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l84/tidsplan.htm

Flemming Udbjørg
30.03.2016 17:07

Såeh....HVIS....

nu lovforslaget bliver godkendt af et flertal, så kan loven have virkning fra 1. juli 2016.

MEN, da det er en del politisk drilleri i den skriftlige behandling af sagen og i de høringsmøder, som har været afholdt, så er alt vist desværre muligt.

30.03.2016 17:35

Alt er muligt, når Henning Hyllested (EL) vælger

UFATTELIGE MANGE USAGLIGE ARGUMENTER I TEMPO 100 "DEBATTEN" for campingvogne.

Det får mig uvægerligt til at tænke på den dansk-norske forfatter og komedieskriver Ludvig Holberg's Erasmus Montanus.
Komedie i fem akter skrevet i 1723.

Men hvem kan egentligt "se komikken", når det drejer sig om MF'ere, der gerne vil tages seriøse af vælgerne??????

Lodret imod forslaget er:

Henning Hyllested (EL)

Karsten Hønge (SF)

Betinget støtte:

Nikolaj Amstrup, Alternativet (som IKKE har kørekort)

Det er forfærdeligt at høre på deres usaglige argumenter (SLINGRENDE CAMPINGVOGNE! M.M.)

Tilsyneladende har de ikke sat sig ind i, hvordan Tempo 100 fungerer i Tyskland!

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l84/beh1/forhandling.htm#dok

30.03.2016 17:52

Alt er muligt, når Henning Hyllested (EL) vælger

UFATTELIGE MANGE USAGLIGE ARGUMENTER I TEMPO 100 "DEBATTEN" for campingvogne.

Det får mig uvægerligt til at tænke på den dansk-norske forfatter og komedieskriver Ludvig Holberg's Erasmus Montanus.
Komedie i fem akter skrevet i 1723.

Men hvem kan egentligt "se komikken", når det drejer sig om MF'ere, der gerne vil tages seriøse af vælgerne??????

Eller når Karsten Hønge (SF) udtrykker sig med ordene:

"Jeg synes, at man må konkludere, at hvis man er på vej på ferie med sin campingvogn, ja, så skal trafiksikkerheden stå over ønsket om at køre Zulu Djævleræs mod grænsen."

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l84/beh1/60/forhandling.htm?st...

Lodret imod forslaget er:

Henning Hyllested (EL)

Karsten Hønge (SF)

Betinget støtte:

Nikolaj Amstrup, Alternativet (som IKKE har kørekort)

Det er forfærdeligt at høre på deres usaglige argumenter (SLINGRENDE CAMPINGVOGNE! M.M.)

Tilsyneladende har de ikke sat sig ind i, hvordan Tempo 100 fungerer i Tyskland!

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l84/beh1/forhandling.htm#dok

Knud Hansen
30.03.2016 21:33

Tempo 100

Ja det bliver spændende at se hvad de i lovforslaget har brygget sammen af regler og begrænsninger, hvis de vedtager at man (som jeg har hørt) ikke må overhale langsomt kørende på motorvejen, SÅ afleverer jeg min tilladelse, så er der jo ikke nogen fordel ved at må køre 100km/t. Vi må vente og håbe "tosserne" bliver manet i jorden.

Vh
Knud

30.03.2016 23:46

Overhaling forbudt på bl.a. A7-motorvejen i Tyskland

gennem Elb-Tunnelen og et stykke nordpå fra Hamborg er velkendt for lastbiler og biler med campingvogne med og uden Tempo 100.

Jens Peter Hansen
31.03.2016 00:44

Tempo 100

Det vil sige os der kører med bil med total vægt 2500kg og en cv på 1500kg ikke kan bruge tempo 100

31.03.2016 11:03

Tempo 100 i Danmark

Jens Peter Hansen 31. marts 2016 Kl. 00:44 skriver bl.a.:

"Det vil sige os der kører med bil med total vægt 2500kg og en cv på 1500kg ikke kan bruge tempo 100"

JA. JERES VOGNTOG HAR EN SAMLET TOTALVÆGT PÅ OVER 3.500 KG.

Transport- og Bygningsministeriet foreslår på den baggrund, at der indføres en ordning, som gør det muligt, at

påhængskøretøjer med et samlet tilladt akseltryk på ikke over 3.500 kg

kan synes og godkendes til at blive trukket med op til

100 km/t. på motorvej og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje,

hvis vogntoget opfylder en række tekniske betingelser om indretning, udstyr, sikkerhed mv.

Jørgen L. Nielsen
31.03.2016 13:57

Jo du må gerne køre med dit vogntog

Klippet fra første indlæg

– Bilens registrerede tilladte totalvægt må ikke overstige
3.500 kg,

og

Det forventes, at PÅHÆNGSKØRETØJET vil skulle opfylde følgende
tekniske krav:
– køretøjet skal være udstyret med en stiv trækstang,
– køretøjsfabrikanten skal have fundet køretøjet egnet til
kørsel med mindst 100 km/t.,
– det registrerede samlede tilladte akseltryk må ikke overstige
3.500 kg,

Mvh Jørgen

Knud Hansen
31.03.2016 15:58

Tempo 100

Jørgen S

hvordan kan J P H køre lovligt tempo 100 når der står "det registrerede samlede vogntogs akseltryk" ikke må overstige 3500 kg. efter hvad mine ringe skolekundskaber giver 2500 kg+1500 kg da i omegnen af 4000 kg

Alternativet for J P H er vel at bilen får en 500 kg´s slankekur så lander det samlede akseltryk jo på 3500 kg
Vh
Knud

31.03.2016 17:32

Jeg tør ikke, at komme med et gæt ud over de 3.500 kg. for et campingvogn-tog!

Biler(tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg), påhængskøretøjer (tilladt akseltryk på ikke over
3.500 kg) og vogntog (maksimalt 7.000 kg. ???????) med hastighedsgrænser op
til 100 km/t. på motorvej og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje.

BILER:

Ordningen indebærer en ændring af

færdselslovens § 43, stk. 3 og 4,

om hastighedsgrænserne for biler med en tilladt
totalvægt på ikke over 3.500 kg tilkoblet påhængskøretøj.

PÅHÆNGSKØRETØJER (F.eks. campingvogne):

Påhængskøretøjer med et samlet tilladt akseltryk på ikke over
3.500 kg kan synes og godkendes til at blive trukket med op
til 100 km/t. på motorvej og op til 80 km/t. på andre veje
end motorveje.

VOGNTOG (Bil + påhængskøretøj):

Der foreslås samtidig indsat en ny bestemmelse i

færdselslovens § 43 (som stk. 11),

hvorefter transport- og bygningsministeren
(Trafik- og Byggestyrelsen) kan fastsætte regler
om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at de omfattede
vogntog må køre med op til 100 km/t. på motorvej
og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje.

3.1.3. De nærmere betingelser for Tempo 100-godkendelse

Det forudsættes, at de nærmere tekniske betingelser for
den foreslåede ordning skal svare til de betingelser for Tempo
100-godkendelse, som gælder efter den tyske ordning
med henblik på at muliggøre, at danske og udenlandsk indregistrerede
påhængskøretøjer vil kunne køre Tempo 100-kørsel i henholdsvis Danmark og Tyskland på de samme betingelser.

Trafik- og Byggestyrelsen fastsætter i øvrigt nærmere bestemmelser
om angivelsen af det trækkende køretøjs køreklare
vægt på Tempo 100-godkendelsesattesten.

Måske kan Applus+ Bilsyn hjælpe:

https://www.applusbilsyn.dk/leasing-biltest/tempo-100-campingvogn

Flemming Udbjørg
31.03.2016 18:23

Ro på.....

... om 15 dage ligger der en eller anden afgørelse, og jeg tror på, at det bliver et ja til Tempo 100 fra 01.07.2016.

Om de tåbelige politikere er der vel kun én ting at sige; Hvem i al Verden har dog stemt dem ind som deres bedste repræsentanter på tinge?? Det er vel dem, vi skal kalde tåberne!

31.03.2016 20:47

tempo 100 ?

Lotte
Måske kan Applus+ Bilsyn hjælpe:

Ovenstående er en dansk synsvirksomhed som er underlagt dansk lovgivning, den kan selvfølgelig have en mening ligesom dig og mig, men herudover må den jo som alle andre afvente hvad sker under tredie behandling af lovforslaget

Så Ro på som FU skriver, og jeg kan tilføje : Vend skråen en ekstra gang inden du skifter den ud.

Jørgen L. Nielsen
31.03.2016 21:11

2 x 3500 kg i teorien

Hej Lotte

Nu kan tempo 100 aldrig blive en godkendt sammensætning med bil total vægt 3500 kg og trailer totalvægt 3500 kg alene af den grund at bilens køreklare vægt skal være lig med eller større end cv/trailers totalvægt.
og bilens køreklare vægt 3500 kg ja så er totalvægten over 3500 kg og dermed ikke med i tempo 100 ordningen. :-)

men som andre siger lad os se hvad de kommer frem til inde på borgen.

Mvh Jørgen

31.03.2016 23:57

Tempo 100 i Danmark

Kjeld L. Kristensen 31. marts 2016 Kl. 20:47

Måske kan Applus+ Bilsyn hjælpe!

Jeg går da ud fra, at synsmanden på Applus+ Bilsyn blot taster bilens og campingvognens relevante Tempo-100-data ind på en computer og derved får et svar, som er uafhængig af menneskers mening.

For øvrigt bruger jeg ikke skrå og har aldrig gjort det!

Ann Borch Nielsen 31. marts 2016 Kl. 21:11
Mvh Jørgen

Retteligen benyttede jeg mig af det samme ordvalg som Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) har gjort med hensyn til:

biler (TILLADT TOTALVÆGT på ikke over 3.500 kg),

påhængskøretøjer (TILLADT AKSELTRYK på ikke over 3.500 kg)

Carl Hansen
03.04.2016 15:49

Kan det nu være rigtigt?

Det lyder da helt tosset at camping vogntog over 3500 kg ikke skulle kunne tempo 100 godkendes.
Det er jo de tungeste der står bedst fast i blæsevejr så hvor er argumentet?
På lastbiler er hastigheden jo betinget af standselængden som jo er noget længere med 20 ton til at skubbe bag på
Men det kan da ikke være begrundelsen for store personbiler hvis bremser jo også er bedre end på små personbiler.
Hvis dette virkelig skulle være rigtigt savner jeg en saglig begrundelse?
-og hvorfor mon ikke det samme er tilfældet i Tyskland, de har trods alt mere erfaring og viden på området.

03.04.2016 16:18

tempo 100 ?

Carl Hansen
Der findes pt ingen danske regler på området Loven er ikke vedtaget, men intentionerne er, at den danske lov skal læne sig op ad den tyske. Har du derfor ingen tålmodighed må du derfor også læne dig op af de tyske, og hvis det for dig er vigtigt, at håbe på at også på dette punkt kommer til at være som den tyske.

Carl Hansen
03.04.2016 19:15

Rolig nu Kjeld.

Jeg taler ikke om mig selv men om forlyden om hvad der venter af regler, men det berører ikke mig.

03.04.2016 19:30

tempo 100 ?

Ja men Carl jeg tager det endda helt roligt, jeg har aldrig haft tempo 100 og får det nok heller aldrig
Jeg har aldrig haft så travlt ,at jeg skal nå noget inden de 3 alen jord ovenpå er noget at stræbe efter, og jeg er sikker på, at nå det jeg skal nå

Ole Mørch
03.04.2016 23:02

Raser wir warten auf Sie

Årh Kjeld. Din søde bemærkning får mig til at tænke på en "reklame" læs: advarsel jeg netop i Påsken har set langs de tyske motorveje. En stor tegning af et par gribbe med teksten: Raser wir warten auf Sie

Gunner Hansen
04.04.2016 15:15

Han er død !

Jeg troede det var forstået, at den tempo-100 sag var uddebatteret ?

Aliigevel kradser man op i nogle vilkårlige udtalelser fra vilkårlige politikere, ja man blander sågar en tidligere skrivende nordmand ind i sagen.

Vær venligt opmærksom på, at han har været død i indtil flere år, og han sidder nu foran Det Kongelige Teater, og holder sin kæft.

Er der flere der vil beklage sig over tempoet, så skynd jer ind på Kongens Nytorv, og fremsig jeres ønsker til Ludvig.

Så sker der nemlig heller ikke en s... ?

Cristina Engwald Jensen
05.04.2016 14:39

Panama

Panama skandalen har vel lært os, at det ikke behøver være nogen hindring, at man er død !

11.04.2016 13:41

Mere fart på trailere og campingvogne

11. april 2016

Nu kan folk med trailere og campingvogne snart komme hurtigere frem. I morgen vedtager Folketinget regeringens forslag om at sætte hastighederne for campingvogne og andre påhængskøretøjer op til 100 km/t. på motorvejene.

I morgen, tirsdag den 12. april, vedtager Folketinget nemlig det såkaldte Tempo 100-lovforslag, der giver folk med campingvogne, trailere og andre påhængskøretøjer lov til at køre 100 km/t. på motorvejene frem for de i dag tilladte 80 km/t.

- Vi vil gerne gøre det lidt lettere for både feriefolket, privatbilister og erhvervsdrivende at komme rundt i landet. Ved at sætte hastighedsgrænsen op for biler med påhængskøretøjer kan vi gøre det på en intelligent måde uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden, siger Hans Christian Schmidt.

Tempo 100-ordningen indføres efter tysk model, hvor campingvogne og trailere kan køre op til 100 km/t. på motorvejene og op til 80 km/t. på andre veje, forudsat at de lever op til en række tekniske betingelser. Ordningen træder i kraft den 1. juli 2016.

- Jeg er glad for, at vi får lovforslaget vedtaget nu, så ordningen kan træde i kraft i de lyse og solrige måneder, hvor man virkelig får lyst til at drage på ferie, gå i haven og få foretaget de nødvendige reparationer på sin bolig, siger Hans Christian Schmidt.

I dag mødes Hans Christian Schmidt med repræsentanter fra campingbranchen og trailerbranchen på Ribe Camping, Farupvej 2, for at høre deres syn på den nye lov. Mødet finder sted kl. 14.15. Pressen er velkommen.

http://www.trm.dk/da/nyheder/2016/mere-fart-paa-trailere-og-campingvogne

John Christensen
12.04.2016 11:57

Hvad med tempo 80

Nu er Tempo 100 gennemført. Jeg har dog ikke mulighed for at gøre brug af den, da CV vejer for meget i forhold til bilen. Må jeg så fortsætte med at køre op til 70 km/t på alm. landevej, eller er den nye regel på 80 km/t gældende for ALLE campingvogne og trailere, er der nogen der ved noget om dette ?

Mvh
John C

12.04.2016 14:20

Når

bil og/eller cv ikke lever op til Tempo 100 kravet, må man stadig max. køre 70 på landevej og 80 på motorvej! De nye hastigheds regler/ grænser gælder kun for træk der er Tempo 100 godkendt og opfylder kravene til dette!

12.04.2016 14:32

Er dit vogntog lovligt i Danmark??

John Christensen 12. april 2016 Kl. 11:57 skriver:

"Nu er Tempo 100 gennemført. Jeg har dog ikke mulighed for at gøre brug af den, da CV vejer for meget i forhold til bilen. Må jeg så fortsætte med at køre op til 70 km/t på alm. landevej, eller er den nye regel på 80 km/t gældende for ALLE campingvogne og trailere, er der nogen der ved noget om dette ?"

Overholder din campingvogn den maks.-vægtgrænse, som er anført på din bils registreringsattest??

John Christensen
12.04.2016 14:50

Tempo 80

Hej Lotte

Ja totalvægt 1800 kg som min bil må køre med

Mvh

John

Poul Thomsen
12.04.2016 14:51

Tysk godkendelse.

Hej.
Som man læser div love,så skulle man kunne kører her i DK på den godkendelse,som kun har været brugbar i Tyskland.
Er det rigtig forstået?
Poul

Erik Krogh Nielsen
12.04.2016 18:33

Hvad skal man gøre

Det kan godt ske jeg spørge dumt men hvad skal jeg gøre for at få tempo 100 i DK ? og kan jeg fortsat køre med den Tyske godkendelse i Tyskland uden campingvognen skal til syn hvis jeg vælge kun at køre tempo 100 i Tyskland.

Venlig hilsen
Erik

Erik Krogh Nielsen
12.04.2016 18:48

Tempo 100 i DK

Det kan godt ske jeg spørge dumt. vores campingvogn er tempo 100 godkendt til kørsel i Tyskland, hvis jeg vælge kun at køre tempo 100 i Tyskland kan det så lade sig gøre uden at vognen skal til syn i DK ? jeg kan sagtens undvære tempo 100 i DK da vi for det meste campere uden for DK grænse.
Det er ikke for at spare de ca 450 kr hver andet år men bare for at være på det rene med det.
Venlig hilsen
Erik

Flemming Udbjørg
12.04.2016 19:00

Små torne på busken...

Se her FDMs omtale af dagens godkendelse af Tempo 100:

http://www.fdm.dk/nyheder/dansk-tempo-100-vedtaget

Sidst i artiklen:

"For de danskere som allerede i dag har en tysk Tempo 100-godkendelse gælder, at de også skal have en dansk godkendelse, hvis de ønsker at sætte farten op på danske veje."

12.04.2016 19:05

Tempo 100

Tysk Tempo 100 godkendelse vil ikke gælde i DK.
Får man lavet en Tempo 100 godkendelse i DK vil den sandsynligvis også gælde i Tyskland. Med den Danske godkendelse skal vognen også synes hvert 2. år.
Det skal den ikke hvis man "kun" har en Tysk godkendelse.

Irma Norlev
13.04.2016 08:16

tempo 100

så blev det som vi tænkte en pengemaskine igen, 550kr til tempo 100 syn hvert andet år, så vi har besluttet vi ikke kører tempo 100 i DK, men i Tyskland

13.04.2016 09:44

Mere fart på trailere og campingvogne

Tempo 100-ordningen indføres efter tysk model, hvor campingvogne og trailere kan køre op til 100 km/t. på motorvejene og op til 80 km/t. på andre veje, forudsat at de lever op til en række tekniske betingelser. Ordningen træder i kraft den 1. juli 2016.

NU MÅ VI SÅ HÅBE PÅ, AT DER SNART KOMMER DETALJEREDE OPLYSNINGER FREM, OM TEMPO 100 I DANMARK FOR TRAILERE OG CAMPINGVOGNE!

For nærmere information:

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt via pressechef Martin Østergaard, tlf.: 21 29 07 33, e-mail: mon@trm.dk

http://www.trm.dk/da/nyheder/2016/mere-fart-paa-trailere-og-campingvogne

Niels Lodberg Pedersen
13.04.2016 09:54

Tempo 100 - nej tak

Vanen tro skal de danske politikere lave tingene så tunge og dyre som muligt. Jeg investerer ikke 450,- kr. hvert andet år for et tempo 100 syn. jeg fortsætter med at genere den øvrige trafik med at køre 70 på landeveje og 80 på motorveje. Det var godt nok en skuffelse. Det eneste, som det periodiske syn kan gå ud på, er at kontrollere, at dækkene ikke er for gamle, resten skal vi nok holde i orden alligevel - det påbød loven jo i forvejen - og det er i vores egen interesse at sikkerheden er i orden - altid.

Niels

Per Jørgensen
13.04.2016 10:42

Danmark læner sig op af tyskerne, men....

Tyskerne kan finde ud af, at 80 km/t på landevej OGSÅ gælder for cv og lign. fuldstændig som den øvrige trafik, men DK kan åbenbart ikke finde bare én tysker, at læne sig op ad i den sag.
Lad os nu få sat hastighedsgrænsen op fra de 70 km/t til 80 km/t på de danske landeveje.

Det lugter, som vanlig af "venstre"håndsarbejde fra folketingets side.

Benny Hauge Jakobsen
13.04.2016 10:44

tempo 100

Hej
Det gik som jeg forventede - danske politikere samt embedsmænd og koner ville at en let ordning skulle gøres besværlig, kontrolleres hvert andet år?
jævnfør at man i England må køre 96 km/t på motorveje og motortrafik veje, 80 km/t. på landeveje uden særlige foranstaltninger.
Det virker let komisk når en ny lastvogn kan køre 90 km/t ( og det gør ret mange) så vil en personbils speedometer vise 95 - 97 km/t..
Jeg har svært ved at gennemskue om 70 km. reglen på alm. hoved og landeveje er slettet?

Jeg vil ikke ind i det cirkus, men fortsætter med at køre "lastvognshastighed".

Gunner Hansen
13.04.2016 11:34

Lotte Alwithen

Jeg var så naiv at tro, at Jan Nielsen satte punktum for maratonemnet med sin 100-slutbemærkning ?
Tænk at have tid til at sidde med den ene finger i lovparagraffer/regler/lovforslag, og så med den anden hånd sende varm luft ud om alle emner ?
Det må være rart at kunne være ansat i et firma, hvor man har fri mail, eller være kommunalansat fritidsforsker, der har tid til at bemærke alt. Vi andre lusker os til en gang imellem at deltage med gode råd til begyndere og hjemmereparatører der er i tvivl. Ud over det deltager vi i planlægning af familieture, campingarrangementer, foreningsbestyrelser, familiefester, børnebørnpasning, havearbejde, bilvask, bilreparation,og rengøring/vedligeholdelse af cv og tilbehør.
Når det er gjort, kaster man sig tilbage i en stol udenfor, for at se hvad alle de andre har gang i, og ikke har tid til bare en LILLE pause.

I mit næste liv vil jeg være grønthandler (overskud på kontoen)
eller ansat ved kommunen (laver ikke en skid)
eller være kvinde (kan ALT) .

Findes der nogle andre misundelige ?

13.04.2016 12:46

Tempo ZZZZzzzzzzzzzzzZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzZZZZz

Gunner Hansen 13. april 2016 Kl. 11:34 skriver blandt meget meget andet:

"Når det er gjort, kaster man (Gunner Hansen?) sig tilbage i en stol udenfor, for at se hvad alle de andre har gang i, og ikke har tid til bare en LILLE pause."

Du trænger vist til en lang sammenhængende kæde af "bare en LILLE pause"!

Jan Kristensen
13.04.2016 16:56

Tempo 100

Som jeg ser det, så skal de danske og de tyske regler kordineres, d.v.s. danskerne skal opgive synet hvert andet år, eller tyskerne skal indføre syn hvert andet år. Det mest sandsynlige er nok at der ikke sker noget overhoved, og så vil vi i lang tid fremover have hver sin godkendelse, der var ikke smart.
MVH Jan

Carl Hansen
13.04.2016 22:22

EU arbejdet med harmonisering af periodisk syn.

Folketinget har vedtaget at trafikstyrelsen kan, uden yderlig lovgivning, indføre periodisk syn af trailere hvis tyskerne indfører periodisk syn iht. EU som arbejder med harmonisering af reglerne.
EU arbejder med regler for erhvervskøretøjer, scorer og knallerter og perioden for hvornår de forskellige køretøjstyper skal til periodisk syn første gang.
Vedrørende periodisk syn af trailere ligger der ikke noget lige for at skulle ændres. For det første er der tusindvis af trailere der vil belaste og forringe kvaliteten af synsstederne yderligere, og de er ikke gode nok nu iflg. EU.
EU arbejder meget med miljø og sikkerhed når de prioritere hvad der skal harmoniseres og indføres først.
Man kan se iflg statistikkerne at kun ganske få ulykker skyldes trailere påhængt og i de tilfælde skønnes det at det i højere grad er føren der er problemet end selve traileren så derfor skal vi ikke forvente noget lige nu.
EU har arbejder med det her siden 2012 så det er ikke hver dag der kommer noget nyt på den front og da trailere er meget sjældent årsag til ulykker er indførelse af periodisk syn af trailere meget lavt prioriteret.

Benny Hauge Jakobsen
14.04.2016 09:57

Tempo 100

Hej
Vi kører strækningen fra Århus til grænsen på motorvej mellem 2 og 4 gange pr. år. Afstanden er på 220 km.
Hvor mange Sjællændere kører 220 km. motorvej i DK på een tur?
Det kan slet ikke betale sig, at betale med et syn hvert andet år for at få den evt. tidsgevinst, der kunne komme ved at hæve hastigheden fra "lastvogns hastighed" til 100 km/t.
Jeg mener at den nye 100 km/t regel er et politisk slag i den tomme luft.
Jeg savner nyheder om 70 km/t reglen, er den væk?
Man burde som Hollænderne stille og roligt hæve hastighederne uden at indføre nye kontrol foranstaltninger.
MVH BJ.

14.04.2016 11:23

Tempo 100

Så mangles der kun en helt klar tekst fra DCU og FDM hvordan paragrafferne skal forstås, Men den bliver nok noget sværere end de gamle kørekortsregler .

Hos FDM kan jeg se, at man bryster sig af, at være medvirkende. DCU med Bjarne Jensen "skryder" ikke endnu. Og der er vel heller ikke endnu højtråbende ordskvalder fra de godkendene Trafikordførere.

14.04.2016 11:48

Op til 80 km/t. på andre veje

Tempo 100-ordningen indføres efter tysk model, hvor campingvogne og trailere kan køre op til 100 km/t. på motorvejene og op til 80 km/t. på andre veje, forudsat at de lever op til en række tekniske betingelser. Ordningen træder i kraft den 1. juli 2016.

http://www.trm.dk/da/nyheder/2016/mere-fart-paa-trailere-og-campingvogne

14.04.2016 11:52

Op til 80 km/t. på andre veje

Benny Hauge Jakobsen 14. april 2016 Kl. 09:57 skriver bl.a.:

"Jeg savner nyheder om 70 km/t reglen, er den væk?"

Tempo 100-ordningen indføres efter tysk model, hvor campingvogne og trailere kan køre op til 100 km/t. på motorvejene og op til 80 km/t. på andre veje, forudsat at de lever op til en række tekniske betingelser. Ordningen træder i kraft den 1. juli 2016.

http://www.trm.dk/da/nyheder/2016/mere-fart-paa-trailere-og-campingvogne

14.04.2016 12:15

Op til 80 km/t. på andre veje

Benny Hauge Jakobsen 14. april 2016 Kl. 09:57 skriver bl.a.:

"Jeg savner nyheder om 70 km/t reglen, er den væk?"

Tempo 100-ordningen indføres efter tysk model, hvor campingvogne og trailere kan køre op til 100 km/t. på motorvejene og op til 80 km/t. på andre veje, forudsat at de lever op til en række tekniske betingelser. Ordningen træder i kraft den 1. juli 2016.

http://www.trm.dk/da/nyheder/2016/mere-fart-paa-trailere-og-campingvogne

Benny Hauge Jakobsen 14. april 2016 Kl. 09:57 skriver bl.a.:

"Vi kører strækningen fra Århus til grænsen på motorvej mellem 2 og 4 gange pr. år. Afstanden er på 220 km.
Hvor mange Sjællændere kører 220 km. motorvej i DK på een tur?"

Jeg tror, at mange sjællændere kører over Storebæltsbroerne på vej til Tyskland.

Det er meget billigere end med Østersøfærgerne i højsæsonen (ca. kr. 3.000 t/r), totaltiden er den samme og broerne er der altid, når vi ankommer!

PS: Vejen over Storebæltsbroerne koster ca. kr. 300 i merudgift til benzin, hver vej

Knud Hansen
14.04.2016 16:00

Tempo 100

@Benny H
nej 70km/t er der stadigvæk for dem som kun har en Tysk Tempo100 (og alle os andre der ikke vil til syn hver2. år) Så må vi se om tyskerne vil godkende at vi ikke skal til syn med vores vogne i modsætning til deres egne vogne.

Vh.

14.04.2016 16:37

Tempo 100

Nu er det jo en sag at sidde ved et skrivebord eller en bås i folketinget og lave love.
Noget andet er, at få den overholdt og kontrolleret
Som jeg ser det er det vel kun egentlige razziaer som kan kontrollere om h e l e køretøjet overholder bestemmelserne.
Evt kan kørende patruljer jo kun konstatere om det famøse mærke er på campingvognen. Om vægtforholdene overholdes Bil/ CV er derimod usikkert. indtil køretøjets papirer er kontrolleret.

For øjeblikket har politiet jo nok at lave med grænsekontrol, terrorbekæmpelse, afvikling af overtid mm, så lovlosheden har derfor udover evt nålestik fået udvidelsesmuligheder.
Dog har højtråbende politikere og andre, hos nogle høstet en vis applaus.

Carl Hansen
14.04.2016 17:49

Det bliver da ved og ved.
Hvad er det for noget det snak om periodisk syn hvert andet år.
Hvorfor bliver I ved at ævle om det ?

Det er kun hvis EU harmonisering kræver det, at det bliver indført.
Og det er der intet der tyder på - tværtimod da statistikkerne de bruger i EU
Siger at der sker ret få ulykker som skyldes trailernes stand.
De ulykker der sker skyldes i højere grad føren af køretøjerne end selve køretøjerne.
Man har i EU fokus på kvaliteten af bilsyn. De er ikke så gode som man kunne ønske og hvis der så også skal synes tusindvis af trailere, uden at det forbedre trafiksikkerheden nævneværdigt, så bliver synsstederne bare endnu ringere.

Flemming Udbjørg
14.04.2016 21:24

Carl Hansen - du er bagud

En væsentlig grund til at man skriver om syn hvert andet år, for campingvogne med dansk Tempo 100 godekndelse, kan jo være fordi, at det er sådan regler nu er vedtaget.

Læs mere her hos FDM:

http://www.fdm.dk/biler/love-regler/faq-om-tempo-100-danmark

- hvor man meget direkte gentager det, som har været fremme siden januar:

"Til den danske Tempo 100 godkendelse, vil der desuden være særskilt krav om periodesyn af påhængskøretøjet hvert andet år."

15.04.2016 12:08

Det er dog hensigten, at påhængskøretøjer, som er registreret i udlandet med en udenlandsk Tempo 100-godkendelse og tilhørende mærke, f.eks. efter den tyske ordning, skal kunne køre Tempo 100-kørsel i

Dato
J. nr.
NOTAT
[dato]
[j.nr.]

Tekniske betingelser for godkendelse til Tempo 100-kørsel i Danmark

Folketinget vedtog den 12. april 2016 en ændring af færdselsloven, hvorefter
påhængskøretøjer, herunder campingvogne, påhængsredskaber og trailere,
som er registreret til Tempo 100-kørsel, må køre op til 100 km/t. på motorvej
(mod 80 km/t. i dag) og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje (mod 70
km/t. i dag), hvis køretøjerne opfylder en række tekniske betingelser om indretning,
udstyr, sikkerhed mv. (Tempo 100-betingelser). Ordningen er inspireretDet er dog hensigten, at påhængskøretøjer, som er registreret i udlandet med en udenlandsk Tempo 100-godkendelse og tilhørende mærke, f.eks. efter den tyske ordning, skal kunne køre Tempo 100-kørsel i Danmark, når der mellem Færdselsstyrelsen og den udenlandske myndighed, hvor køretøjet er registre-ret, er opnået enighed om betingelserne for en gensidig anerkendelse af Tempo 100-ordningerne.

Dette søges opnået hurtigst muligt. Det er endnu ikke muligt at angive, hvornår aftalerne er på plads.

af den tyske Tempo 100-ordning.

Bekendtgørelsen

Tempo 100-betingelserne vil blive fastsat af Færdselsstyrelsen i en bekendtgørelse.

Et udkast til bekendtgørelsen har været i høring i perioden 30. november 2015
til 1. februar 2016, og Færdselsstyrelsen arbejder i øjeblikket på at færdiggøre
den endelige bekendtgørelse,

som forventes offentliggjort omkring fire uger før
ordningens ikrafttræden den 1. juli 2016.

Udkastet til bekendtgørelsen om betingelser
for Tempo 100-kørsel kan ses på følgende link.

http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59077

Omfattede køretøjer

Tempo 100-ordningen omfatter påhængskøretøjer med stiv trækstang og et
samlet tilladt akseltryk, der ikke overstiger 3.500 kg, som trækkes af biler med
en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg og ABS-bremser.

Der forventes fastsat tekniske krav om bl.a. påhængskøretøjets egnethed til
kørsel med 100 km/t., dækkenes alder (yngre end 6 år) og hastighedsmærkning
(mindst til 120 km/t.), samt at påhængskøretøjet skal være registreret og forsynet
med dansk Tempo 100-mærke.

Der vil desuden være krav til den trækkende bils registrerede køreklare vægt og
kugletrykket, som skal være opfyldt, før vogntoget må benyttes til Tempo 100-
kørsel. Minimumskravet til bilens køreklare vægt bestemmes ud fra påhængskøretøjets
tilladte samlede akseltryk, og om køretøjet har bremser, hydrauliske
støddæmpere og kuglekobling med stabiliseringsanordning.

Side 2/2

Periodisk syn og godkendelse Påhængskøretøjer, som har et tilladt samlet akseltryk på over 750 kg og er regi-strerede til Tempo 100-kørsel, underlægges krav om periodisk syn og godken-delse hvert andet år.

Et dansk eller udenlandsk registreret påhængskøretøj, som allerede måtte være Tempo 100-godkendt til kørsel i Tyskland og mærket med tysk Tempo 100-mærke, må ikke køre Tempo 100-kørsel i Danmark, medmindre påhængskøre-tøjet forinden synes, godkendes og udstyres med dansk Tempo 100-mærke, samt for danske køretøjers vedkommende desuden registreres til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregistreret.

15.04.2016 12:08

Det er dog hensigten, at påhængskøretøjer, som er registreret i udlandet med en udenlandsk Tempo 100-godkendelse og tilhørende mærke, f.eks. efter den tyske ordning, skal kunne køre Tempo 100-kørsel i

Dato
J. nr.
NOTAT
[dato]
[j.nr.]

Tekniske betingelser for godkendelse til Tempo 100-kørsel i Danmark

Folketinget vedtog den 12. april 2016 en ændring af færdselsloven, hvorefter
påhængskøretøjer, herunder campingvogne, påhængsredskaber og trailere,
som er registreret til Tempo 100-kørsel, må køre op til 100 km/t. på motorvej
(mod 80 km/t. i dag) og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje (mod 70
km/t. i dag), hvis køretøjerne opfylder en række tekniske betingelser om indretning,
udstyr, sikkerhed mv. (Tempo 100-betingelser). Ordningen er inspireretDet er dog hensigten, at påhængskøretøjer, som er registreret i udlandet med en udenlandsk Tempo 100-godkendelse og tilhørende mærke, f.eks. efter den tyske ordning, skal kunne køre Tempo 100-kørsel i Danmark, når der mellem Færdselsstyrelsen og den udenlandske myndighed, hvor køretøjet er registre-ret, er opnået enighed om betingelserne for en gensidig anerkendelse af Tempo 100-ordningerne.

Dette søges opnået hurtigst muligt. Det er endnu ikke muligt at angive, hvornår aftalerne er på plads.

af den tyske Tempo 100-ordning.

Bekendtgørelsen

Tempo 100-betingelserne vil blive fastsat af Færdselsstyrelsen i en bekendtgørelse.

Et udkast til bekendtgørelsen har været i høring i perioden 30. november 2015
til 1. februar 2016, og Færdselsstyrelsen arbejder i øjeblikket på at færdiggøre
den endelige bekendtgørelse,

som forventes offentliggjort omkring fire uger før
ordningens ikrafttræden den 1. juli 2016.

Udkastet til bekendtgørelsen om betingelser
for Tempo 100-kørsel kan ses på følgende link.

http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59077

Omfattede køretøjer

Tempo 100-ordningen omfatter påhængskøretøjer med stiv trækstang og et
samlet tilladt akseltryk, der ikke overstiger 3.500 kg, som trækkes af biler med
en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg og ABS-bremser.

Der forventes fastsat tekniske krav om bl.a. påhængskøretøjets egnethed til
kørsel med 100 km/t., dækkenes alder (yngre end 6 år) og hastighedsmærkning
(mindst til 120 km/t.), samt at påhængskøretøjet skal være registreret og forsynet
med dansk Tempo 100-mærke.

Der vil desuden være krav til den trækkende bils registrerede køreklare vægt og
kugletrykket, som skal være opfyldt, før vogntoget må benyttes til Tempo 100-
kørsel. Minimumskravet til bilens køreklare vægt bestemmes ud fra påhængskøretøjets
tilladte samlede akseltryk, og om køretøjet har bremser, hydrauliske
støddæmpere og kuglekobling med stabiliseringsanordning.

Side 2/2

Periodisk syn og godkendelse Påhængskøretøjer, som har et tilladt samlet akseltryk på over 750 kg og er regi-strerede til Tempo 100-kørsel, underlægges krav om periodisk syn og godken-delse hvert andet år.

Et dansk eller udenlandsk registreret påhængskøretøj, som allerede måtte være Tempo 100-godkendt til kørsel i Tyskland og mærket med tysk Tempo 100-mærke, må ikke køre Tempo 100-kørsel i Danmark, medmindre påhængskøre-tøjet forinden synes, godkendes og udstyres med dansk Tempo 100-mærke, samt for danske køretøjers vedkommende desuden registreres til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregistreret.

15.04.2016 12:11

Det er dog hensigten, at påhængskøretøjer, som er registreret i udlandet med en udenlandsk Tempo 100-godkendelse og tilhørende mærke, f.eks. efter den tyske ordning, skal kunne køre Tempo 100-kørsel i

fegef

15.04.2016 12:27

Det er dog hensigten, at påhængskøretøjerDet er dog hensigten, at påhængskør, som er registreret i udlandet med en udenlandsk Tempo 100-godkendelse og tilhørende mærke, f.eks. efter den tyske ordning,

når der mellem Færdselsstyrelsen og den udenlandske myndighed, hvor køretøjet er registreret, er opnået enighed om betingelserne for en gensidig anerkendelse af Tempo 100-ordningerne.

Dette søges opnået hurtigst muligt. Det er endnu ikke muligt at angive, hvornår aftalerne er på plads.

J. nr.
NOTAT
[dato]
[j.nr.]

Tekniske betingelser for godkendelse til Tempo 100-kørsel i Danmark

Folketinget vedtog den 12. april 2016 en ændring af færdselsloven, hvorefter
påhængskøretøjer, herunder campingvogne, påhængsredskaber og trailere,
som er registreret til Tempo 100-kørsel, må køre op til 100 km/t. på motorvej
(mod 80 km/t. i dag) og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje (mod 70
km/t. i dag), hvis køretøjerne opfylder en række tekniske betingelser om indretning,
udstyr, sikkerhed mv. (Tempo 100-betingelser). Ordningen er inspireret
af den tyske Tempo 100-ordning.

Bekendtgørelsen

Tempo 100-betingelserne vil blive fastsat af Færdselsstyrelsen i en bekendtgørelse.

Et udkast til bekendtgørelsen har været i høring i perioden 30. november 2015
til 1. februar 2016, og Færdselsstyrelsen arbejder i øjeblikket på at færdiggøre
den endelige bekendtgørelse, som forventes offentliggjort omkring

fire uger før ordningens ikrafttræden den 1. juli 2016.

Udkastet til bekendtgørelsen om betingelser
for Tempo 100-kørsel kan ses på følgende link.

http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59077

Omfattede køretøjer

Tempo 100-ordningen omfatter påhængskøretøjer med stiv trækstang og et
samlet tilladt akseltryk, der ikke overstiger 3.500 kg, som trækkes af biler med
en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg og ABS-bremser.

Der forventes fastsat tekniske krav om bl.a. påhængskøretøjets egnethed til
kørsel med 100 km/t., dækkenes alder (yngre end 6 år) og hastighedsmærkning
(mindst til 120 km/t.), samt at påhængskøretøjet skal være registreret og forsynet
med dansk Tempo 100-mærke.

Der vil desuden være krav til den trækkende bils registrerede køreklare vægt og
kugletrykket, som skal være opfyldt, før vogntoget må benyttes til Tempo 100-
kørsel. Minimumskravet til bilens køreklare vægt bestemmes ud fra påhængskøretøjets
tilladte samlede akseltryk, og om køretøjet har bremser, hydrauliske
støddæmpere og kuglekobling med stabiliseringsanordning.

Side 2/2

Periodisk syn og godkendelse Påhængskøretøjer, som har et tilladt samlet akseltryk på over 750 kg og er registrerede til Tempo 100-kørsel, underlægges krav om periodisk syn og godken-delse hvert andet år.

Et dansk eller udenlandsk registreret påhængskøretøj, som allerede måtte være Tempo 100-godkendt til kørsel i Tyskland og mærket med tysk Tempo 100-mærke, må ikke køre Tempo 100-kørsel i Danmark, medmindre påhængskøretøjet forinden synes, godkendes og udstyres med dansk Tempo 100-mærke, samt for danske køretøjers vedkommende desuden registreres til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregistreret.

Det er dog hensigten, at påhængskøretøjer, som er registreret i udlandet med en udenlandsk Tempo 100-godkendelse og tilhørende mærke, f.eks. efter den tyske ordning, skal kunne køre Tempo 100-kørsel i Danmark, når der mellem Færdselsstyrelsen og den udenlandske myndighed, hvor køretøjet er registreret, er opnået enighed om betingelserne for en gensidig anerkendelse af Tempo 100-ordningerne.

Dette søges opnået hurtigst muligt. Det er endnu ikke muligt at angive, hvornår aftalerne er på plads.

15.04.2016 12:35

Det er dog hensigten, at påhængskøretøjer, som er registreret i udlandet med en udenlandsk Tempo 100-godkendelse

og tilhørende mærke, f.eks. efter den tyske ordning, skal kunne køre Tempo 100-kørsel i Danmark, når der mellem Færdselsstyrelsen og den udenlandske myndighed, hvor køretøjet er registreret, er opnået enighed om betingelserne for en gensidig anerkendelse af Tempo 100-ordningerne.

Dette søges opnået hurtigst muligt. Det er endnu ikke muligt at angive, hvornår aftalerne er på plads.

J. nr.
NOTAT
[dato]
[j.nr.]

Tekniske betingelser for godkendelse til Tempo 100-kørsel i Danmark

Folketinget vedtog den 12. april 2016 en ændring af færdselsloven, hvorefter
påhængskøretøjer, herunder campingvogne, påhængsredskaber og trailere,
som er registreret til Tempo 100-kørsel, må køre op til 100 km/t. på motorvej
(mod 80 km/t. i dag) og op til 80 km/t. på andre veje end motorveje (mod 70
km/t. i dag), hvis køretøjerne opfylder en række tekniske betingelser om indretning,
udstyr, sikkerhed mv. (Tempo 100-betingelser). Ordningen er inspireret
af den tyske Tempo 100-ordning.

Bekendtgørelsen

Tempo 100-betingelserne vil blive fastsat af Færdselsstyrelsen i en bekendtgørelse.

Et udkast til bekendtgørelsen har været i høring i perioden 30. november 2015
til 1. februar 2016, og Færdselsstyrelsen arbejder i øjeblikket på at færdiggøre
den endelige bekendtgørelse, som forventes offentliggjort omkring

fire uger før ordningens ikrafttræden den 1. juli 2016.

Udkastet til bekendtgørelsen om betingelser
for Tempo 100-kørsel kan ses på følgende link.

http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59077

Omfattede køretøjer

Tempo 100-ordningen omfatter påhængskøretøjer med stiv trækstang og et
samlet tilladt akseltryk, der ikke overstiger 3.500 kg, som trækkes af biler med
en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg og ABS-bremser.

Der forventes fastsat tekniske krav om bl.a. påhængskøretøjets egnethed til
kørsel med 100 km/t., dækkenes alder (yngre end 6 år) og hastighedsmærkning
(mindst til 120 km/t.), samt at påhængskøretøjet skal være registreret og forsynet
med dansk Tempo 100-mærke.

Der vil desuden være krav til den trækkende bils registrerede køreklare vægt og
kugletrykket, som skal være opfyldt, før vogntoget må benyttes til Tempo 100-
kørsel. Minimumskravet til bilens køreklare vægt bestemmes ud fra påhængskøretøjets
tilladte samlede akseltryk, og om køretøjet har bremser, hydrauliske
støddæmpere og kuglekobling med stabiliseringsanordning.

Side 2/2

Periodisk syn og godkendelse Påhængskøretøjer, som har et tilladt samlet akseltryk på over 750 kg og er registrerede til Tempo 100-kørsel, underlægges krav om periodisk syn og godken-delse hvert andet år.

Et dansk eller udenlandsk registreret påhængskøretøj, som allerede måtte være Tempo 100-godkendt til kørsel i Tyskland og mærket med tysk Tempo 100-mærke, må ikke køre Tempo 100-kørsel i Danmark, medmindre påhængskøretøjet forinden synes, godkendes og udstyres med dansk Tempo 100-mærke, samt for danske køretøjers vedkommende desuden registreres til Tempo 100-kørsel i Køretøjsregistreret.

Det er dog hensigten, at påhængskøretøjer, som er registreret i udlandet med en udenlandsk Tempo 100-godkendelse og tilhørende mærke, f.eks. efter den tyske ordning, skal kunne køre Tempo 100-kørsel i Danmark, når der mellem Færdselsstyrelsen og den udenlandske myndighed, hvor køretøjet er registreret, er opnået enighed om betingelserne for en gensidig anerkendelse af Tempo 100-ordningerne.

Dette søges opnået hurtigst muligt. Det er endnu ikke muligt at angive, hvornår aftalerne er på plads.

Carl Hansen
16.04.2016 12:25

Flemming Udbj.
Vil du lige fortælle mig den tekst hvor der står at trailere skal til syn hvert andet år.

Det som jeg har set er at der i loven er givet Færdselsstyrelsen bemyndigelse til at indføre periodiske syn såfremt tyskerne indfører det efter EU harmoniseringsregler.

Det er jo ikke det samme som at sige at det har Færdselsstyrelsen gjort det.
Måske fordi EU endnu ikke har fastlagt fælles EU standarder.
Hvorfor står det så i loven? Sansynligvis for at undgå at en måske kommende EU regel skal umiddelbart kunne vedtages uden at skulle igennem Folketingets lovmøllen først. Der er taget højde for det.

Elin Merethe Kiel
16.04.2016 21:31

Tempo 100 for tysk indregistreret cv kørsel i Danmark

Er der nogen der ved hvordan det forholder sig, hvis en tysk indregistreret cv søger om dansk Tempo 100. Skal denne vogn så også indkaldes til syn i Danmark hvert andet år?
Vi har en tysk Tempo 100 godkendelse, og vi vil lade det være ved det. Efter min mening er det noget makværk af en lovgivning, som på ingen måde tilgodeser os campister, eller vores medtrafikanter.

Flemming Udbjørg
16.04.2016 21:36

Bekendtgørelsen er på vej!

I den bekendtgørelse som der arbejdes med, står der intet om, at der afventes generelle EU-regler.

http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/56fd7f51-8c9b-45c6-a6...

Der står i bekendtgørelsen § 6, at:

"...godkendes til Tempo 100 ved syn efter de almindelige regler i bekendtgørelsen om godkendelse og syn af køretøjer." - og da de danske regler om syn alle har en 2-års regel om syn, så betyder det, at camingvogne med Tempo 100 skal til syn på samme måde som biler: Hvert andet år.

Det er præcis sådan FDM ser det - og såvidt man kan se på nettet, er der ingen politisk modtand mod denne regel i de høringssvar som er givet il denne bekendtgørelse,

FDM betragter denne regel som nagelfast - helt uden at tale om EU-regler!

Flemming Udbjørg
16.04.2016 21:47

FDM skriver:

http://www.fdm.dk/biler/love-regler/faq-om-tempo-100-danmark#Tysk_i_DK

Hvad er forskellen på dansk og tysk Tempo 100?

Den danske Tempo 100 kræver, at påhængskøretøjet skal periodesynes hvert andet år for at få og beholde en Tempo 100 godkendelse. Derudover er der samme tekniske krav til en Tempo 100 godkendelse til Tyskland og Danmark.

17.04.2016 02:07

TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET: Det er dog hensigten, at påhængskøretøjer, som er registreret i udlandet med

en udenlandsk Tempo 100-godkendelse og tilhørende mærke, f.eks. efter den
tyske ordning, skal kunne køre Tempo 100-kørsel i Danmark, når der mellem
Færdselsstyrelsen og den udenlandske myndighed, hvor køretøjet er registreret,
er opnået enighed om betingelserne for en gensidig anerkendelse af Tempo
100-ordningerne.

Dette søges opnået hurtigst muligt. Det er endnu ikke muligt at angive, hvornår
aftalerne er på plads.

HVORFOR FDM??

GÅ IND PÅ:

http://www.trm.dk/da/publikationer/2016/tekniske-betingelser-for-godkend...

KLIK PÅ DOWNLOAD:

Links

PDF 0,11mb Tekniske betingelser for godkendelse til Tempo 100- DOWNLOAD
kørsel i Danmark

17.04.2016 09:48

Tempo 100

Lotte Withen
17. april 2016 Kl. 02:07

Citat: "når der mellem
Færdselsstyrelsen og den udenlandske myndighed, hvor køretøjet er registreret,
er opnået enighed om betingelserne for en gensidig anerkendelse af Tempo
100-ordningerne."

Eller med andre ord: Indtil denne gensidige anerkendelse foreligger gælder den Danske tempo 100 kun i Dk og den tyske kun i tyskland.

Slå derfor koldt vand i blodet. Kandestøberiets tid er ikke forbi.

Flemming Udbjørg
17.04.2016 11:23

Hvorfor FDM?

- tjah, FDM var såmænd klar med deres artikel og alle reglerne samme dag, som loven var vedtaget.

Og Transport- og Bygningsministariet fik først lagt sine informationer op senere !

Bare derfor :-)

Men formeldt venter vi jo stadig på de endelige gummistempler. Der er dog ingen grund til at tvivle på resultatet; Der vil komme en fuld og gensidig anerkendelse af de 2 ordninger!

Og så skal man vel lige finde sine ben i forhold til de tyske godkendelser som er givet efter syn i Danmark, og hvor der ikke er gået 2 år - så vi ikke alle skal til nyt (start-)syn inden 2-års fristen er overstået, for at køre med Tempo 100 i DK.

Flemming Udbjørg
17.04.2016 11:23

Hvorfor FDM?

- tjah, FDM var såmænd klar med deres artikel og alle reglerne samme dag, som loven var vedtaget.

Og Transport- og Bygningsministariet fik først lagt sine informationer op senere !

Bare derfor :-)

Men formeldt venter vi jo stadig på de endelige gummistempler. Der er dog ingen grund til at tvivle på resultatet; Der vil komme en fuld og gensidig anerkendelse af de 2 ordninger!

Og så skal man vel lige finde sine ben i forhold til de tyske godkendelser som er givet efter syn i Danmark, og hvor der ikke er gået 2 år - så vi ikke alle skal til nyt (start-)syn inden 2-års fristen er overstået, for at køre med Tempo 100 i DK.

17.04.2016 11:52

Kandestøberiets tid er ikke forbi !

Kjeld L. Kristensen 17. april 2016 Kl. 09:48

Nu har jeg; i flere omgange, forsøgt, at gøre opmærksom på

PDF-dokumentet: "Tekniske betingelser for godkendelse til Tempo 100-kørsel i Danmark"

SENEST i "Lotte Withen 17. april 2016 Kl. 02:07"

MED:

GÅ IND PÅ:

http://www.trm.dk/da/publikationer/2016/tekniske-betingelser-for-godkend...

KLIK PÅ DOWNLOAD:

Links

PDF 0,11mb Tekniske betingelser for godkendelse til Tempo 100- DOWNLOAD
kørsel i Danmark

Jeg har endda KOPIERET hele NOTATET fra TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET i

Lotte Withen 15. april 2016 Kl. 12:35

hvor der bl.a. står at læse:

"Bekendtgørelsen

Tempo 100-betingelserne vil blive fastsat af Færdselsstyrelsen i en bekendtgørelse.

Et udkast til bekendtgørelsen har været i høring i perioden 30. november 2015
til 1. februar 2016, og Færdselsstyrelsen arbejder i øjeblikket på at færdiggøre
den endelige bekendtgørelse, som forventes offentliggjort omkring

fire uger før ordningens ikrafttræden den 1. juli 2016.

Udkastet til bekendtgørelsen om betingelser
for Tempo 100-kørsel kan ses på følgende link.

http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59077 ......"

KONKLUSION:

TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET forventer at udsende en GÆLDENDE BEKENTGØRELSE

omkring 1. juni 2016 (01.06,2016.)!!!!!

For at bruge dine egne ord: "Slå derfor koldt vand i blodet (INDTIL omkring 1. juni 2016 (01.06,2016.))!!!!!
Kandestøberiets tid er ikke forbi."

17.04.2016 13:23

Tempo 100

Slå koldt vand i blodet Lotte.
Der er såment ingen grund til at du gentager dig selv.
Min konklusion som du jo bekræfter er vi jo begge enige om, så hvorfor i al verden dog bruge dit krudt her på. hids dig ned, der er ingen grund til frustration

Til evt tvivlere: tøv nu lidt, afvent resultaterne og lad være med at gøre noget overilet. "Ingen træer vokser i himlen og ingen rødder i helvede"

Gunner Hansen
20.04.2016 16:36

Marathon

Selv om jeg har træben, så kan jeg nå at løbe en Marathon, på samme tid det tager,
at læse ALLE Lotte Alwithwens l la a a a a nnnngtrukne indlæg, og marathonforklaringer.

Er der nogen der kender virkningen af hæfteplaster for munden, for nu kan jeg se af de øvrige debattører, at de også er løbet tør for muligheder for at stoppe disse filosofiske indlæg, med diverse henvisninger til § dit og § dat.

Loven ER vedtaget !

Hyp lille Lotte
.
Skrivefejl : Hyg lille Lotte ! ..

20.04.2016 19:16

Tempo 100

Ja Gunner
Loven er vedtaget og skal nu anerkendes af "Storesøster" nede mod syd. Så man bør slappe af og afvent resultatet.

Knud Hansen
20.04.2016 19:33

Tempo 100

Skal vi ikke EN gang for alle begrave den her diskussion om Tempo100 og så tage den når vi véd hvad der er op eller ned på loven