Generalforsamling

Generalforsamling

Skave Multihus, Viborgvej 201, 7500 Holstebro

0.00

DCU 6. kreds indkalder til generalforsamling lørdag den 29. februar 2022 kl. 11.00 i Skave & omegns Multihus, Viborgvej 201, Skave, 7500 Holstebro.

Landsformand Anne-Vibeke Isaksen vil komme på besøg og gå på talerstolen inden selve generalforsamlingen starter. I får dermed mulighed for at møde og høre vores landsformand.

Kredsen sørger for at sulten ikke overmander jer og er derfor vært ved 2 stykker smørebrød og drikkevarer, når det kan passe ind i programmet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Kredsledelsens beretning
3. Kredsens regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af repræsentanter
      På valg er:
      Anna Lene Pedersen
     Jørgen Thomassen (ønsker ikke genvalg)
     Per Juhl Jensen
     Bente Vejrsø Nielsen (ønsker ikke genvalg)
     Winnie Jakobsen
6. Valg af suppleanter til kredsledelsen
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
      På valg er:
      Torben Manthai
      Rita Kristensen
      Birgitte Pedersen (revisorsuppleant)
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punktet ”Indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Gyldigt medlemskort for 2022 skal forevises ved indgangen.