DCUs vedtægter

DCU er en campingorganisation med fokus på at fremme campinglivets udvikling. Læs DCU's love og vedtægter her.

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i forbindelse med ordinært repræsentantskabsmøde den 22.04.2023.

§1 NAVN

Organisationens navn er Dansk Camping Union, benævnt "DCU". Organisationen har hovedsæde i Brøndby Kommune.§2 FORMÅL

DCU’s formål er at samle landets campinginteresserede og andre til fremme af camping- og friluftslivets sunde udvikling og til varetagelse af medlemmernes fælles interesser.

Formålet søges opnået ved:

 1. At virke for udvidelse af medlemmernes muligheder for fritidsaktiviteter i tilknytning til friluftslivet, herunder såvel campingferier og -ture som andre former for ferier og ture i ind- og udland.
 2. At samarbejde med offentlige myndigheder, institutioner og privatpersoner, der virker for camping, folkesundhed, naturfredning, mellemfolkeligt samarbejde, turisme og friluftsliv.
 3. At samarbejde for oprettelsen af tidssvarende campingpladser, på såvel egne som offentlige arealer. Ved anlæg af campingpladser skal DCU i videst muligt omfang søge at bevare og udvikle naturværdierne på stedet til gavn for almenheden.
 4. At passe på naturen og motivere de kommende generationer til at komme ud i den sammen med familie og venner. Værdier som fællesskab, nærvær og sammenhold skal fremhæves.


§3 MEDLEMMER

Stk. 1

Et medlemskab kan tegnes af enhver person med EØS-statsborgerskab.

Stk. 2

Et medlemskab kan omfatte:

a) Ægtepar eller samlevende par incl. børn under 18 år.

b) Enlige incl. børn under 18 år.

c) Pensionistægtepar eller enlige pensionister.

d) Unge (18-25 år) uden medlemsblad og stemmeret.

e) Ikke-danske statsborgere bosat udenfor Danmark uden medlemsblad og

    stemmeret.

Stk. 3

Alle DCU medlemskaber gælder for det kalenderår, hvori det er tegnet og fortsætter de næstfølgende år, medmindre udmeldelse er sket til hovedkontoret skriftligt inden 1. oktober, for at få virkning fra følgende 1. januar.

Ved udmeldelse har et medlem ikke krav på refusion af allerede betalt kontingent.

Stk. 4

Medlemmer er ikke personligt ansvarlige for organisationens forpligtelser; kun DCU hæfter med sin til enhver tid tilstedeværende formue for disse.§4 ORGANISATIONEN

Stk. 1

DCU’s organisatoriske opbygning hviler på en inddeling af landet i syv kredse således:

1. kreds: Postnumre: 1000-2665, 2700-2950, 3500 og 3700-3790

2. kreds: Postnumre: 2670-2690, 2960-3490, 3520-3670 og 4000-4992

3. kreds: Postnumre: 5000-5985

4. kreds: Postnumre: 9000-9641, 9560-9610 og 9640-9990

5. kreds: Postnumre: 8000-8600, 8640-8641, 8653-8680, 8799, 8870, 8882-8999 og 9550

6. kreds: Postnumre: 6880- 6990, 7270, 7280, 7330, 7400-7990,  8620, 8632, 8643, 8800-8860, 8881 og 9620-9632

7. Kreds: Postnumre: 6000-6870, 7000-7260, 7300-7323, 7361, 7362 og 8700-8789§5 LEDELSE

Repræsentantskabet er organisationens øverste myndighed, der udøver sit hverv gennem hovedbestyrelsen. Den daglige ledelse udøves af forretningsudvalget, som til enhver tid udpeger organisationens daglige ledelsesgruppe/team.  §6 REPRÆSENTANTSKABET

Stk. 1

Repræsentantskabet, der er organisationens højeste myndighed, består af:

A. Repræsentantskabsmedlemmerne
B. Forretningsudvalgsmedlemmerne.

Stk. 2

De i §4 anførte kredse, er berettiget til at sende følgende antal repræsentanter til repræsentantskabsmøderne,

1. kreds: 6 repræsentanter

2. kreds: 11 repræsentanter

3. kreds: 7 repræsentanter

4. kreds: 7 repræsentanter

5. kreds: 8 repræsentanter

6. kreds: 9 repræsentanter

7. kreds: 10 repræsentanter

Stk. 3

Det er repræsentantskabet, der har bemyndigelse til at ændre antallet af repræsentanter efter indstilling fra Hovedbestyrelsen. Hvis antallet af repræsentanter ønskes ændret skal det ske efter beregningsmodellen i Bilag 1.

Stk. 4

Hovedbestyrelsen kan invitere gæster, herunder personer der har betydning for behandling af specielle emner uden, at disse har stemmeret.§7 REPRÆSENTANTSKABSMØDER

Ordinære repræsentantskabsmøder

Stk. 1

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år i april eller maj måned på et af Hovedbestyrelsen fastsat sted. Der indkaldes af Hovedbestyrelsen skriftligt (herunder pr. mail) med mindst 4 ugers forudgående varsel. Meddelelsen skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag, til hvis afgørelse, der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også være angivet.

Stk. 2

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning om virksomheden i de forløbne 2 år.
 3. Godkendelse af de reviderede årsrapporter
 4. Godkendelse af kontingent
 5. Godkendelse af rammebudgetter
 6. Behandling af de forslag, som Hovedbestyrelsen måtte fremsætte, og de forslag, som måtte være fremkommet fra andre jvf. stk. 3.
 7. Valg af forretningsudvalg.
 8. Valg af suppleant til forretningsudvalget.
 9. A: Valg af ekstern revisor – 9.B: Valg af intern revisor og intern revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Stk. 3

Forslag til dagsorden kan foruden af Hovedbestyrelsen fremsættes af et repræsentant- skabsmedlem via kredsledelsen. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indleveret til hovedkontoret inden 1. februar. Samtlige forslag, regnskaber og budgetter udsendes til de valgte repræsentanter senest 21 dage før repræsentantskabsmødet.

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder

Stk. 4

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når Hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt 1/3 af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt fordrer det ledsaget af formuleret forslag til beslutning.

Stk. 5

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker ved Hovedbestyrelsens foranstaltning og skal, såfremt mødet afholdes efter henvendelse fra repræsentantskabsmedlemmerne, udsendes senest 1 måned efter, at Hovedbestyrelsen har modtaget henvendelsen.

Stk. 6

Indkaldelse skal ske ved skriftlig (herunder pr. mail) meddelelse til repræsentantskabets medlemmer med mindst 3 ugers varsel, og mødet skal være afholdt senest 6 uger fra dets indkaldelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, og hvis denne indeholder forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, skal dette også være angivet. Tid og sted bestemmes af Hovedbestyrelsen.

Ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder

Stk. 7

På repræsentantskabsmøder, ordinære og ekstraordinære, kan kun de punkter komme til behandling, der nævnes i dagsordenen, samt i forbindelse dermed eventuelt fremkomne ændringsforslag. Repræsentantskabsmøderne ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af repræsentantskabet. Dirigenten afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning m.v.

Stk. 8

Over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet udfærdiges et referat, der underskrives af dirigenten, formanden eller ved dennes forfald næstformanden, og en udskrift deraf attesteret af formanden eller næstformanden skal til enhver tid være gyldigt bevis for det passerede over for offentlige myndigheder. Referat udsendes til repræsentanterne inden 30 dage efter mødets afholdelse.

Stk. 9

På repræsentantskabsmødet afgøres alle anliggender, som ikke angår lovændringer, DCU’s opløsning eller sammenslutning med andre organisationer ved simpel stemmeflerhed.  Hvert tilstedeværende repræsentantskabsmedlem har én stemme. Et repræsentantskabsmedlem kan ikke afgive stemme ved fuldmagt. Har et repræsentantskabsmedlem forfald, indtræder vedkommendes suppleant i dennes sted, hvilket skal oplyses inden mødets begyndelse.

Stk. 10

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af organisationens love, fordres, at mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmer er tilstede, og mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 11

Stemmer på det pågældende repræsentantskabsmøde mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer for forslaget, men repræsentantskabet i øvrigt ikke er beslutningsdygtigt, kan Hovedbestyrelsen indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde inden 14 dage, hvor forslaget, der skal anses for vedtaget, hvis 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer for.§8 HOVEDBESTYRELSE; FORRETNINGSUDVALG OG REVISORER

Hovedbestyrelsen

Stk. 1

Hovedbestyrelsen udøver repræsentantskabets myndighed, når repræsentantskabet ikke er samlet.

Stk. 2

Hovedbestyrelsen består af et forretningsudvalg og kredsformændene. Ved en kredsformands forfald kan kredsen sende dennes næstformand.

Forretningsudvalget

Stk. 3

Forretningsudvalget består af en formand – DCU´s landsformand indtager altid denne post, næstformand samt yderligere 3 medlemmer valgt på repræsentantskabsmødet.               

Et forretningsudvalgsmedlem skal være medlem af DCU, men behøver ikke at være repræsentantskabsmedlem. Alle valg til forretningsudvalget skal foretages ved særskilt, direkte valg, således at den valgte skal opnå absolut flertal.

Forretningsudvalget kan vælge at udarbejde en forretningsorden.

Vælges en kredsformand til forretningsudvalget, skal denne samtidig nedlægge sit for- mandserhverv i kredsen. I tilfælde, hvor et medlem af forretningsudvalget fratræder i en valgperiode, indtræder suppleanten indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. På dette repræsentantskabsmøde vælges et forretningsudvalgsmedlem, som indtræder i den fratrådtes resterende valgperiode.

Forretningsudvalget vælges for 4 år ad gangen. Medlemmerne afgår skiftevis således, at formanden og 2 udvalgsmedlemmer er på valg samme år. Næstformand og 1 udvalgsmedlem er på valg samme år. 

Der vælges 2 suppleanter til forretningsudvalget for en toårig periode.

Opstilles flere kandidater til samme mandat, foretages skriftlig afstemning.

Interne revisorer

Stk. 4

Ud af repræsentanternes midte vælges 2 interne revisorer, der afgår skiftevis, således at der på ethvert ordinært repræsentantskabsmøde vælges 1 revisor for 4 år ad gangen. Ligeledes vælges 1 revisorsuppleant for en toårig periode. Opstilles flere kandidater til samme mandat, foretages skriftlig afstemning.§9 HOVEDBESTYRELSES- OG FORRETNINGSUDVALGSMØDER

Stk. 1

Hovedbestyrelsen afstikker de overordnede rammer for DCU’s virksomhed.

Møder i Hovedbestyrelsen afholdes mindst 4 gange om året, så vidt muligt én gang i hvert kvartal, og i øvrigt når formanden finder det fornødent. Hovedbestyrelsen udarbejder på det første møde efter repræsentantskabsmødet en forretningsorden for Hovedbestyrelsen.

Møder i henholdsvis forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen skal derudover indkaldes, når 1/3 af medlemmerne i forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen ytrer skriftligt ønske herom.

Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtige, når formanden, eller i formandens forfald næstformanden samt mindst halvdelen af medlemmerne i øvrigt, er til stede. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er formandens, eller hvis denne ikke er til stede, næstformandens stemme afgørende.

Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget er bemyndiget til at supplere sig med medlemmer af repræsentantskabet, medlemmer af DCU eller andre ved nedsættelse af nødvendige udvalg. Hovedbestyrelsen skal være kredsene behjælpelig med forhandlinger, ansøgninger, o.lign., når dette måtte ønskes.

Ydelser fra DCU, herunder arbejdet som hovedbestyrelsesmedlem, kan honoreres efter godkendelse i Hovedbestyrelsen inden for et vedtaget rammebudget.

Stk. 2

Hovedbestyrelsen kan ansætte en direktion bestående af et eller flere medlemmer til at forestå DCU’s daglige ledelse fra DCU’s kontor. Direktionen ansættes ved oprettelse af særlig kontrakt, der nærmere fastlægger direktionens arbejdsopgaver og kompetence. Direktionen og/eller organisationens daglige ledelsesgruppe/team deltager efter Hovedbestyrelsens bestemmelse i hovedbestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder uden stemmeret.


 

§ 10 KONTINGENTER

Stk. 1

Det årlige kontingent gælder for et kalenderår og forfalder forud til betaling 31. december.

Stk. 2

Kredsmedlemmer betaler kontingent direkte til DCU.  Hovedbestyrelsen kan uden repræsentantskabets godkendelse vedtage en kontingentstigning på op til 5 % årligt. Kontingentet indbetales senest 31.december for det følgende år. Restanter modtager herefter ikke medlemsbladet og slettes af medlemskartoteket 1. marts, hvis restancen ikke da er udlignet.

Stk. 3

Æresmedlemmer, der har modtaget DCU’s æresnål i guld, og disse æresmedlemmers efterladte ægtefæller er kontingentfrie. Æresmedlemmer, der beklæder en tillidspost i DCU, er ikke kontingentfrie.

Unge på 18 - 25 år og ikke-danske statsborgere bosat udenfor Danmark optages i DCU som udenlandske- eller ungdomsmedlemmer uden stemmeret og medlemsblad og betaler kontingent efter Hovedbestyrelsens bestemmelse.

Medlemmer, der modtager pensionsudbetalinger i h.t. til den til enhver tid gældende Lov om social pension, betaler kontingent, efter Hovedbestyrelsens bestemmelser.


 

§11 REGNSKABET

Stk. 1

DCU’s regnskabsår er kalenderåret. Ved hvert kalenderårs udløb opgøres regnskabet over det forløbne års drift samt status.

Stk. 2

En af repræsentantskabet valgt ekstern revisor påser, at organisationens regnskabsvæsen er indrettet og føres på betryggende måde, samt afslutter årsregnskabet.

De repræsentantskabsvalgte interne revisorer har til enhver tid adgang til DCU’s bøger og skal overbevise sig om tilstedeværelsen af DCU’s midler.

Stk. 3

Årsregnskabet skal inden 1. marts være afsluttet og tilsendt den eksterne revisor, som derefter inden 1. april skal fremsende den reviderede årsrapport med revisionsprotokol til Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen forelægger de således reviderede regnskaber og rammebudgetter til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

De reviderede årsrapporter og rammebudgetter skal være udsendt til repræsentanterne i april måned senest 21 dage før et ordinært repræsentantskabsmøde.

I de år, hvor der ikke er repræsentantskabsmøde, udsendes den reviderede årsrapport til repræsentanterne inden udgangen af april måned.

________________________________________________________________________

§12 TEGNINGSRET

DCU forpligtes ved underskrift af formanden (næstformanden) og 2 medlemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan meddele fornødne fuldmagter til over for myndigheder, bank, o.lign. alene at underskrive på organisationens vegne.§13 EKSKLUSION

Stk. 1

Et kredsmedlem, der modarbejder eller på anden måde skader DCU’s interesser, kan ekskluderes.

Eksklusionen sker ved Hovedbestyrelsens beslutning. Beslutning om eksklusion kræver, at et flertal af hovedbestyrelsesmedlemmerne stemmer derfor. Forslag om eksklusion kan stilles af et medlem af Hovedbestyrelsen eller af et repræsentantskabsmedlem.

Den, der er foreslået ekskluderet, skal have lejlighed til at udtale sig for Hovedbestyrelsen, forinden beslutning træffes. Hovedbestyrelsens beslutning kan indbringes for det følgende repræsentantskabsmøde, men indtil repræsentantskabsmødet har truffet sin beslutning, er medlemmet suspenderet.

Repræsentantskabsmødet kan ændre Hovedbestyrelsens beslutning, men alene efter skriftlig afstemning og kun mod absolut stemmeflerhed. Den ekskluderede har lejlighed til at redegøre for sit standpunkt, inden afstemning finder sted. Eksklusion kan ikke indbringes for nogen domstol.


 

§ 14 KREDSENE

Stk. 1

Kredsene ledes af en kredsbestyrelse, der efter kredsgeneralforsamlingens egen bestemmelse består af et antal kredsrepræsentanter, der højst må udgøre det antal, som står i § 6. Kredsbestyrelsen varetager DCU’s interesser i kredsen og danner bindeled mellem kredsens medlemmer og Hovedbestyrelsen og virker for et godt samarbejde med DCU´s egne campingpladser.

Kredsbestyrelsen kan efter direktiver fra Hovedbestyrelsen foretage besøg på DCU´s egne campingpladser og fordelspladser samt foretage indledende forhandlinger med personer og institutioner om spørgsmål, der vedrører DCU’s lokale interesser.

Stk. 2

Kredsen vælger sine repræsentanter, der samtidig er kredsbestyrelse, samt mindst 3 suppleanter for disse på en kredsgeneralforsamling, der afholdes hvert andet år, i januar eller februar måned i det år, som ligger forud for det ordinære repræsentantskabsmøde. Kredsgeneralforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke behøver at være medlem af kredsen. Valgbarhed som repræsentant er betinget af fast bopæl i kredsens område samt ét års medlemskab af DCU og betalt kontingent. Valgbart er herefter ethvert personligt medlem af DCU, der er fyldt 18 år, og som ikke er lønnet medarbejder i DCU. Der kan dog kun vælges et medlem pr. medlemskab til kredsbestyrelsen.

Ingen, som er omfattet af et DCU medlemskab, og som beklæder en bestyrelses- eller suppleantpost i en campingklub/mærkeklub eller senere vælges til én af disse poster, kan vælges eller opretholde en plads som bestyrelsesmedlem eller suppleant i en DCU kreds.

For at opnå nyvalg som repræsentant skal kandidaten være til stede på kredsgeneral- forsamlingen. Ved genvalg skal der, ved kandidatens forfald, foreligge en skriftlig accept af kandidaturet fra denne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men alene ved personligt fremmøde. Repræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert andet år.

Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 3

Kredsgeneralforsamlingen, hvortil samtlige kredsens medlemmer med gyldigt medlemsbevis har adgang, indkaldes i DCU’s medlemsblad/på www.dcu.dk med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden i de forløbne 2 år, fremlægges kredsens to seneste afsluttede regnskaber, program for kommende virksomhed samt foretages valg af repræsentanter og suppleanter til DCU’s repræsentantskab, kredsbestyrelse og kredsrevision. Dagsordenen for mødet skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Kredsbestyrelsens beretning
 3. Kredsens regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af repræsentanter
 6. Valg af suppleanter til kredsbestyrelsen
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punktet »indkomne forslag«, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

Stk. 4

Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og sekretær, idet øvrige repræsentanter er menige medlemmer af kredsbestyrelsen. Kredsen kan konstituere sig med et forretningsudvalg. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde hvor en kredsrepræsentant fratræder i en valgperiode, indtræder suppleanten i dennes sted indtil førstkommende kredsgeneralforsamling, hvor der vælges en ny kredsrepræsentant, som indtræder i den afgåendes sted i kredsen for den resterende valgperiode. Efter hver kredsgeneralforsamling indsendes navne og adresser på kredsenes repræsentanter til DCU’s hovedkontor, ligesom kredsbestyrelsen påser, at enhver ændring i denne og blandt repræsentanterne omgående meddeles hovedbestyrelsen.

Stk. 5

Kredsens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Ved hvert regnskabsårs udløb opgøres regnskabet over det forløbne års drift samt status. Kredskassereren varetager kredsens regnskaber med de midler eller tilskud m.v., som kredsen modtager fra DCU eller andre.

Midler, der tilgår kredsen gennem sekretariatsarbejde, arrangementer m.v., der afholdes i kredsen eller i DCU’s navn, skal indgå i regnskabet. Der føres i det af foreningen valgte økonomisystem med indtægter og udgifter.  Kontoudtog med tilhørende signerede bilag og kassebeholdninger kan forlanges forelagt på møderne i kredsbestyrelsen.

Kredsens midler indsættes på en bankkonto i DCU’s navn, suppleret med kredsens navn, og med DCU´s CVR nr. Dispositionsret besluttes af den enkelte kredsbestyrelse. Regnskabsåret sluttes hvert år 31. december og forelægges straks kredsbestyrelsen til godkendelse.

Inden hver kredsgeneralforsamling skal kredsregnskabet være færdiggjort og forelagt de på sidste kredsgeneralforsamling valgte revisorer, således at det kan forelægges på kredsgeneralforsamlingen i revideret stand. En kopi af det godkendte regnskab, underskrevet af samtlige medlemmer i kredsbestyrelsen, tilsendes DCU´s regnskabsafdeling umiddelbart efter kredsgeneralforsamlingen.

Stk. 6

Kredsbestyrelsen afholder møder, når formanden eller mindst halvdelen af kredsbestyrelsen finder det nødvendigt. Der skal dog afholdes møde i kredsen mindst én gang i hvert kvartal. Kredsformanden indkalder til møde med mindst 48 timers varsel med angivelse af dagsorden. Sekretæren udarbejder referater over det passerede og udfører kredsens skriftlige arbejde i samråd med formanden.

Referaterne godkendes af kredsbestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Referatet skal være tilgængeligt for hovedbestyrelsesmedlemmer, såfremt det ønskes.

Stk. 7

Ingen i kredsbestyrelsen oppebærer honorar for sit arbejde. Dog betales direkte udgifter i forbindelse med kredsarbejdet til transport, telefon, fortæring under rejser o.lign. efter kredsens generelle retningslinjer herom. DCU betaler telefongodtgørelse til kredsformanden efter Hovedbestyrelsens generelle retningslinjer herom.

Stk. 8

Intet medlem af kredsbestyrelse, -udvalg, eller -suppleanter kan på DCU’s vegne indlede eller optage forhandlinger med myndigheder, firmaer, eller private personer m.fl., ej heller udøve kritik udadtil eller træffe bindende aftaler uden forudgående at indhente skriftlig fuldmagt eller tilsagn fra hovedbestyrelsen.

Stk. 9

Eventuel tvivl vedrørende kredsens forhold og administration afgøres endeligt med bindende virkning for kredsen af Hovedbestyrelsen.§ 15 UFORUDSETE FORHOLD

Stk. 1

I det omfang der opstår situationer som nærværende love og vedtægter, ikke umiddelbart giver svar på, afgøres spørgsmålet ved Hovedbestyrelsens beslutning. En sådan beslutning kan, efter samme regler, som omtalt i §13 om eksklusion indbringes for det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, men indtil repræsentantskabsmødet har truffet sin endelige beslutning, er beslutningen gældende.


§ 16 ORGANISATIONENS OPLØSNING

Stk. 1

DCU’s opløsning eller sammenslutning med anden forening eller organisation kan kun vedtages på den i §7 stk.10 og 11 foreskrevne måde, idet kravet til majoritet i så fald ændres fra 2/3 til 4/5.

Stk. 2

Hvis DCU skal opløses, vælger det sidste repræsentantskabsmøde ved simpel stemmeflerhed en eller flere likvidatorer, der træder i Hovedbestyrelsens sted og afvikler organisationen efter de gældende lovregler.

Stk. 3

Samtidig med vedtagelse af beslutningen om DCU´s opløsning træffes ved simpelt flertal beslutning om anvendelse af DCU´s formue. DCU´s formue kan aldrig tilfalde medlemmerne.

Stk. 4

Erlagt kontingent tilbagebetales ikke. Et eventuelt overskud efter likvidationen anvendes til sociale eller almennyttige formål i overensstemmelse med DCU’s formålsbestemmelse, idet anvendelsen skal godkendes af det for camping til enhver tid værende ressortministerium.

Bilag 1 Beregningsmodel for antal repræsentanter

Ved 250 medlemskaber kan sendes højst 2 repræsentanter

Ved 500 medlemskaber kan sendes højst 3 repræsentanter

Ved 1.000 medlemskaber kan sendes højst 4 repræsentanter

Ved 2.000 medlemskaber kan sendes højst 5 repræsentanter

Ved 3.000 medlemskaber kan sendes højst 6 repræsentanter

Ved 4.000 medlemskaber kan sendes højst 7 repræsentanter

Ved 5.000 medlemskaber kan sendes højst 8 repræsentanter

og derefter endnu en repræsentant, hver gang en kreds’ medlemstal stiger med 2.000 medlemskaber.

 

 

Imagem
DCU medlemskab collage

Danmarks største camping-fællesskab

Bliv medlem af Dansk Camping Union og få:

 • 30% rabat på DCUs 20 campingpladser
 • 15% rabat hos 90 DCU fordelspladser
 • Rabat på attraktioner i hele Danmark
 • Teknisk rådgivning
 • Rabat på service hos DCU Servicecentre
 • Magasinet Camping-fritid otte gange årligt

Bliv medlem her