Lejebetingelser for standpladser på DCU-Camping Viborg Sø

1. Campingvogne skal - jf. Campingreglementet - enten være indregistreret efter færdselsloven eller hvis det er tilladt på den pågældende campingplads være forsynet med et tydeligt identifikationsnummer. Dog er det kun vogne, som kan indregistreres efter færdselsloven (højde, bredde osv.), der vil blive accepteret. Hvis vognen ikke er indregistreret efter færdselsloven, skal der årligt købes et identifikationsnummer i receptionen for kr. 200.

 

2. Standpladsen anvises efter aftale med lejrchefen. Ønsker om en bestemt plads kan således kun opfyldes og aftales direkte med lejrchefen. Standpladsen skal benyttes regelmæssigt i sæsonen (minimum en weekend pr. måned) og må ikke henstå ubenyttet. Benytter standpladslejer ikke sæsonpladsen, tages lejefor-holdet op til revurdering.

 

3. Indflytning kan først ske, når hele beløbet er betalt efter denne plan:                                                                       

 

Resterende betaling:

Forsæson

 

kr. 1.000,-                                                                                                                                                          
betales ved afrejse året før, dog senest 1. november året før

Rest depositum 1/2 sæson - 1000 kr. betales senest D. 20.1- i året for sæsonstart.

Senest d. 1.3- i året for sæsonstart.

Sæsonplads

 

kr. 2.000,-
betales ved afrejse året før, dog senest 1 november året før.

Rest depositum 1/2 sæson - 2000 kr. betales senest D. 20.1- i året for sæsonstart.

 

 

Senest d. 1.3-i året for sæsonstart.

Eftersæson

kr. 1.000,-
betales året før eller senest 1. juli samme år.

   Ved ankomst

 

Der henvises til betingelserne, der kan ses på hjemmesiden.

 

 

4. Eventuelle læsejl og børnetelte må kun opsættes efter aftale med lejrchefen og under iagttagelse af brandreglernes bestemmelser om min. afstand på 3 meter mellem enhederne, og skal nedtages, når man tager hjem/forlader pladsen (dette forhold efter nærmere aftale om sikkerheden med lejrchefen). Det er kun tilladt at parkere 1 motorkøretøj på enheden. Bomkort er personligt.

 

5. Den for standpladsen betalte leje omfatter lejer, dennes ægtefælle eller samlever og hjemmeboende børn under 18 år (registreret i DCU-medlemskortet). Der kan evt. tilkøbes ekstra person. Børnebørn under 12 år er gratis ifølge med bedsteforældre, men skal dog tilmeldes. Gæster skal anmeldes til receptionen. Sæsonprisen er inkl. op til 5 dagsgæster - herudover købes gæstebillet.

 

6. Fremleje af standpladsen er ikke tilladt.

 

7. Forbrug af strøm afregnes via en fastprisløsning, der i praksis fungerer via en ”trappemodel” med faste intervaller. Der afregnes således ikke for det faktiske forbrug, men for en strømpakke med en beregnet fast pris for et strømforbrug i det interval, som er målt anvendt. Det er ikke muligt at vælge at afregne strøm ud fra et faktisk målt forbrug. Se strømpakke på www.DCU.dk. Lejrchefen har til enhver tid ret til (evt. med ekspertbistand) at kontrollere, at måleren fungerer, at den er korrekt installeret, og at intet forbrug føres uden om måleren. El skal afregnes ca. d. 1 i hver måned, venligst medbring måler for aflæsning.

 

8. Ved midlertidig fraflytning på grund af ferie m.v. kan lejrchefen frit disponere over arealet. Meddeles tilbagekomstdato til lejrchefen, vil denne søge pladsen friholdt.

 

9. Det er ikke tilladt at indhegne arealet med stakit, snore el. lign., ligesom etablering af blomster og/eller urtebede ikke er tilladt. Vedligeholdelse (græs-slåning samt renholdelse af det lejede areal) påhviler standpladslejer. I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæpper, træbelægning, fliser eller lignende. Altså en bund, men ikke noget, der stikker udenfor.

 

10. Ejerforholdet til campingvogne, teltvogne eller telt er DCU uvedkommende. Der kan normalt kun registreres en lejer til en standplads. Hvis fx to ejere af en campingvogn begge ønsker at benytte den samme standplads, skal begge bookes ind - og begge betale fuld standplads. Alternativet er, at den ene familie betaler pladsens normale overnatningsgebyr.

 

11. Ved fraflytning inden sæsonens udløb, kan der ikke kræves nogen del af lejen tilbagebetalt. Ved sygdom-/dødsfald kan der dog ansøges om tilbagebetaling.

 

12. Ved afslutning af en sæson skal campingvognen flyttes, og arealet skal ryddes senest den dag, sæson slutter. Evt. opbevaring skal aftales med lejrchefen. Efterlades genstande, bliver de fjernet for kundens regning.

 

13. Alt affald skal sorteres. Afløb fra vognen må under ingen omstændigheder ledes direkte eller indirekte ned i jorden. Beholdere til opsamling af spildevand skal tømmes i de på pladsen anbragte udslagskummer.

 

14. Det er ikke tilladt at ryge i DCUs bygninger.

 

15. Hunde skal føres i kort snor og må ikke være til gene for andre gæster. Ved ophold på egen enhed skal hunden ligeledes være i snor og må ikke kunne bevæge sig uden herfor. Efterladenskaber fjernes straks. Det er forbudt at lufte sin hund på pladsen.

 

16. Leg og boldspil må ikke finde sted mellem telte og vogne, og der henvises til udvalgte områder.

 

17. Trafik/parkering - max et motorkøretøj pr. egen enhed som ikke må parkeres på andre enheder. Max hastighed på pladsen er 10 km/t. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem beplantning og hegn - veje og stier skal benyttes.

 

18. DCU fordrer, at ejeren (brugeren) af F-gasinstallationen er ansvarlig for installationens korrekte drift og vedligeholdelse, herunder at bestemmelserne om at installationsarbejde og service bliver udført af en autoriseret eller godkendt kompetent virksomhed. Et servicetjek skal foregå hvert andet år og installations- og servicerapport skal kunne forevises lejrchefen på forlangende.

 

19. DCUs retningslinjer og lejrchefens anvisninger skal til enhver tid efterleves, hvis dette ikke overholdes kan det føre til bortvisning fra pladsen.

 

20. Det er ikke tilladt at have bopælsadresse på campingpladsen.