k7_flag

DCU 7. Kreds generalforsamlingsreferat 2022

7. kreds generalforsamling

Lørdag 5. februar 2022 kl. 13.30

Jelling Familie Camping, Mølvangvej 55, 7300 Jelling

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Kredsens beretning ved formand Mona Kristensen

4. Fremlæggelse af regnskab for 2020 samt 2021 ved kasserer Martin Kjær

5. Indkomne forslag

6. Valg af repræsentanter til bestyrelsen

Formand Mona Kristensen – Villig til genvalg

Sekretær Elin Thorup – Villig til genvalg

Kasserer Martin Kjær – Villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Kenneth Christiansen – Villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Christian Møller – Stiller ikke op

Næstformand Bjarne Lund Madsen – Stiller ikke op

7. Valg af tre suppleanter til bestyrelsen

Suppleant Hans Jørgen Wind – Villig til genvalg

Suppleant Henning Hansen – Villig til genvalg

Suppleant Erik Pedersen – Villig til genvalg

8. Valg af revisorer samt suppleanter

Revisorer

Bjarne Christiansen – Villig til genvalg

Erik Gunnar Hansen – Villig til genvalg

Revisorsuppleant

Poul Erik Pedersen – Villig til genvalg

9. Eventuelt

REFERAT

Der deltog 86 + Anne Vibeke Isaksen i generalforsamlingen.

Heraf 45 stemmeberettigede.

 

  1. Bestyrelsen forslog Ole Svit, som blev valgt. Ole takker for valget og han konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet.
  2.  Bjarne Christiansen, Erik Gunnar Hansen og Hans Jensen blev valgt som stemmetællere.
  3. Formanden startede med at præsentere bestyrelsen og fremlagde herefter beretningen

Stævner: I 2020 blev der afholdt 5 stævner ud af 11 planlagte stævner resten blev aflyst p.g.a. corona. Mange havde allerede betalt til de aflyste stævner, men alle medlemmer fik deres penge tilbage. Kredsen har påtaget sig de udgifter, der har været i forbindelse med de aflyste stævner.

I 2021 blev der afholdt 6 stævner ud af 11 planlagte stævner, som igen blev forhindret af corona.

Møder: Repræsentantmøde i DCU blev afholdt udendørs i en Tippi på Egeskov slot igen, igen grundet pandemien. Der blev afviklet 4 bestyrelsesmøder + bestyrelsesweekend, hvor vi havde et kursus i førstehjælp, da vi jo selv har hjertestarter med på udenlandsturene.

Hjemmeside: Her finder I en beskrivelse af alle stævner og tilmeldinger. Det er nyt at tilmelding nu er først til mølle.  I skal logge ind med medlemsnummer. Tilmelding er lig med reserveret plads. Betaling inden 5 hverdage er lig med at tilmeldingen er gyldig.

Tilbage betaling sker som hovedregel ikke, dog kan det ske hvis der er en venteliste eller hvis stævnedeltageren selv finde er andet DCU medlem, som vil overtage pladsen.

Facebook gruppe – ”DCU7 Kreds.”  - den kan alle blive medlem af ved at sende en anmodning.

Foreløbige planer og mål for 2022:

13 stævner heraf 5 udenlandsture.

6 bestyrelsesmøder

1 bestyrelsesweekend

På bordene ligger foldere som appetitvækkerede til de kommende stævner.

Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen. Beretningen blev herefter godkendt.

  1. Kassereren gennemgik regnskabet.

Kassebeholdningen er faldet de sidste 2 år, da vi i 2020 har haft et underskud på ca. 81.000 kr. og 2021 på ca. 61.000 kr. på grund af Corona. Årsagen er de stævner der blev aflyst, dels har alle tilmeldte deltagere fået alle deres penge retur og dels var der aftaler omkring de enkelte ture, hvor der er indgået aftaler, som vi har været forpligtiget til at betale, så kassebeholdningen er i dag 299.000 kr.

Herefter var der spørgsmål fra forsamlingen:

A: Hvad kostede bestyrelsesweekenden?

B: Hvorfor holder I ikke teammøder?

C: Kassebeholdning på 299.000 kr. Det er alt for stor. Afleverer man stadig overskuddet til Huset?

Svar:
A: 13.300 kr.
B: Det gør vi ikke fordi: Fordi vi efterfølgende blev enige om at der var mange ting vi ikke fik ordentlig drøftet og ydermere sad vi med forskelligt EDB udstyr og dårlige it forbindelser, hvorfor det ikke fungerede særligt hensigtsmæssigt.

C: Vi kan altid drøfte hvor stor kassebeholdning skal være. Bestyrelsen mener, der skal være så vi har penge til at betale hvis et stævne pludselig bliver aflyst. Overskuddet bliver ikke afleveret til Huset.

 Regnskabet blev herefter godkendt.

  1. Der er ikke indkommet forslag.
  1. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Mona Kristensen                                    genvalgt
Martin Kjær                                             genvalgt                                     
Kenneth Christiansen                           genvalgt
Elin Thorup                                              genvalgt

Henning Hansen                                    nyvalgt
Erik Pedersen                                         valgt for 2 år
                                                                                                                      

  1. Suppleanter:

Hans Jørgen Wind, Højer                                                                                                    

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at de må finde yderligere 2 arbejdende suppleanter

  1. Valgt til revisor:

Bjarne Christiansen og Erik Gunnar Hansen.

Revisorsuppleant: Poul Erik Pedersen

  1. Bent Christensen: Jeg kan se vores Fane står udenfor det har den aldrig gjort før.

 Jeg har fået besked om at rydde op og i den forbindelse kom jeg til denne hammer.

7. november 1987 fik 7. kreds deres fane udleveret hos Hedensted caravan. Bent L. Christensen, der er tidligere bestyrelsesmedlem, slog den sidste søm i fanen, hvorfor han fik hammeren med hjem.

Den blev nu overgivet til bestyrelsen.

Billede
.

Der blev herefter uddelt blomster og vin til de afgående bestyrelsesmedlemmer Bjarne og Hanne Lund Madsen og Christian Møller, fik en stor tak for deres arbejde i kredsen.

Bjarne og Christian har været i bestyrelsen i henholdsvis 18 og 22 år. Tak for den kæmpe store indsats som i alle har ydet igennem alle årene

Ole Svit takkede for god ro og orden

 Herefter takkede formanden Ole Svit for arbejdet som dirigent.

 

Referent: Elin Thorup