Kredsgeneralforsamling 2018

Generalforsamling på Park Hotel, Ebeltoft

Kredsgeneralforsamling 2018

5. Kreds indkalder kredsens medlemmer til generalforsamling på Park Hotel i Ebeltoft lørdag den 3. februar 2018 kl. 13.30.
Kredsen er vært ved kaffe med tilbehør.

Medlemskort forevises ved indgangen og kun medlemmer af 5. kreds har stemmeret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Kredsledelsens beretning.
  Orientering fra DCU v/Landsformand Bjarne Jensen

 3. Kredsens regnskab til godkendelse.

 4. Indkommende forslag.

 5. Valg af repræsentanter.
  På valg:
  Karsten I Andersen - genopstiller
  Svend Erik Henningensen - genopstiller
  Helle Skaarup - genopstiller
  Jens Kristian Lemming - genopstiller ikke
  Knud Laursen - genopstiller
  Ole Mikkelsen - genopstiller
  Ulla Holze - genopstiller

 6. Valg af suppleanter til kredsledelsen.
  På valg:
  Birgit Roed Jensen

 7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  Revisorer på valg:
  Peter Vitting
  Finn Hansen
  Revisorer suppleant på valg:
  Carl Erik Jensen

 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4 "Indkommende forslag", skal være formanden i hænde senest otte dage før mødets afholdelse.

På 5. Kreds vegne
Karsten I. Andersen
Kredsformand
Mail: hekia@mail.tele.dk

Info

03/02/2018 - 13:30
Gratis