Generalforsamling i DCU 3. Kreds

Kredsen afholder generalforsamling den 17. februar 2018 på DCU-Odense City Camp

Generalforsamling i DCU 3. Kreds 17. februar 2018

Sted: DCU-Odense City Camp, opholdsstuen kl. 14.00

Under henvisning til DCU’s Love og vedtægter indkaldes der herved til Generalforsamling lørdag 17. februar 2018 kl. 14.00.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Kredsledelsens beretning

3. Kredsens regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af repræsentanter

6. Valg af suppleanter til kredsledelsen

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde otte dage før generalforsamlingen afholdes. 

Forslag sendes til: Kredsformand Greif Andreasen, Søparken 155, 5260 Odense S.

Ret til ændringer forbeholdes.

Info

17/02/2018 - 10:00 til 22:00